Stadgar

listen_speakit48

Stadgar för Förbundet Runstenen

Stadgar för Förbundet Runstenen
Antagna

§ 1 Ändamål

 

Mom 1

Runstenen, har till ändamål att stödja personer inom sitt område, är att:

arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för barn och Ungdomar och funktionshindrade med olika diagnoser.

Mom 2

Aktivt stödja familjer med barn och ungdomar samt bevaka och tillvarata deras intressen.

Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt.

Förbundet har till uppgift att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningarna Dyslexi och Dyskalkyli och NPF både bland sina medlemmar och ute i samhället.

 

Mom 3

Förbundets verksamhet regleras av en verksamhetsplan och en budget, som fastställs vid varje ordinarie Årsmöte.

 

Mom 4

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Förbundet motverkar all diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Mom 5

Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller matematiksvårigheter/dyskalkyli ska ha ett avgörande inflytande i Årsmötena, styrelser och andra beslutande församlingar inom Runstenen

 

 

§ 2 Organisation

 

Mom 1

Runstenens Förbund har Riksförbundet Funkibator  som sin Riksorganisation  .

Riksförbundets Funkibator Har sitt säte i Växjö kommun.

Förbundet Runstenen har sitt säte i Hörby

Mom 2

avdelningar verkar inom ett av förbundet fastställt geografiskt område, oftast ett län eller en region.

 

Mom 3

En avdelning kan omfatta en eller flera kommuner. Undantagsvis kan en kommun ha flera geografiskt skilda lokal avdelningar.

 

 

§ 3 Medlemskap

Mom 1

Medlem i förbundet kan den bli, som vill främja förbundets ändamål och erkänner dessa stadgar.

Medlem organiseras i den avdelning som finns på bostadsorten. Finns ingen avdelning organiseras medlemmen i Avdelning i närmaste länsavdelning.

 Mom 2

Medlemskategorier i förbundet är:

–  Enskild medlem

–  Stödmedlem

Nedre åldersgräns för medlemskap är fem (5) år för Enskild medlem.

Enskild medlem, som fyller tretton år innevarande år, har rösträtt och kan inneha förtroendeuppdrag.

Juridiska personer och institutioner som skolor, företag och andra föreningar med flera kan endast vara Stödmedlem.

Stödmedlem har ej rösträtt och kan ej inneha förtroendeuppdrag eller utses till representant för Runstenen

Mom 3

Medlem ska erlägga fastställd medlemsavgift.
Avgiften ska vara inbetald till förbundet senast den 31 januari årligen.

För medlem, som trots påminnelser brister i betalning, upphör medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av förbundsstyrelsen.

Mom 4

Kongressen beslutar om medlemsavgiftens storlek. Avgiften betalas till riksförbundet..

Mom 5

Medlem, som bryter mot stadgan eller på annat sätt allvarligt skadar förbundet eller dess intressen, kan uteslutas av förbundsstyrelsen.

Medlem ska dessförinnan ges tillfälle att yttra sig.

Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning ska fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet.

Förbundsstyrelsen kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem.

Beslutet om uteslutning kan skriftligt överklagas hos Förbundsråd eller Kongress och en sådan handling ska sändas in till förbundsstyrelsen inom 30 dagar efter det att medlemmen fått ta del av beslutet.

Mom 6
Medlem som är missnöjd med beslut fattat av Avdelning, eller förbundsstyrelse har rätt att skriftligt överklaga beslutet hos den nivå, där beslutet är fattat och därefter på högre nivå. Överklagandet ska protokollföras på årsmöte eller styrelsemöte.

 

 

§ 4 Kongress

 

Mom 1

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder vart fjärde (4) år. Kongressen äger rum på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen och ska hållas under oktober månad.

 

Mom 2

Kongressen ska utlysas senast den 1 februari kongressåret.

Handlingar ska vara ombuden tillhanda minst fem (5) veckor före kongressens öppnande.

 

Mom 3

Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter samt ombud från Avdelningarna. Suppleanterna har ej rösträtt.

Fördelningen av ombuden sker på sådant sätt att både geografisk och proportionell balans uppnås.

Ombuden fördelas så att varje avdelning först får ett (1) ombud (=geografiskt).

Övriga ombud fördelas därefter proportionellt mot antalet enskilda medlemmar på så sätt att för varje påbörjat antal om 200 enskilda medlemmar den 31 december året innan kongressen ges avdelningarna ett ombud. Fördelningen ska vara gjord och meddelad före 1 mars det år kongress hålls. Fördelningen gäller fram till nästa ordinarie kongress.

I län/region som saknar distrikt fördelas ombuden mellan lokalföreningarna proportionellt mot antalet enskilda medlemmar.

Mom 4

Kongressens beslut fattas med enkel majoritet, utom vad som gäller enligt § 13 och § 14. Vid lika röstetal avgör lotten. Varje närvarande ombud och förbundsstyrelsens ledamöter äger var sin röst. I alla frågor som rör den gångna kongressperiodens verksamhet och förvaltning har förbundsstyrelsen endast yttranderätt.

Beslut fattas genom öppen omröstning.

Vid personval kan sluten omröstning begäras och ska då verkställas. Vid sluten omröstning ska så många personer, som valet avser, sättas upp på valsedeln. Valsedel, som ej uppfyller detta, är ogiltig.

 

Mom 5

Val ska beredas av en valberedning som väljs av kongressen för hela kongressperioden.

Valberedningen ska bestå av ordförande samt minst 2- 4 ledamöter och 1-3suppleanter, samtliga tillhörande skilda avdelningar.

Under verksamhetsperioden utgörs valberedningen av dess ordinarie ledamöter.

Vid ordinarie ledamots avsägelse av uppdraget under perioden ersätts den av suppleant i vald ordning. Valberedningen sammankallas av dess ordförande.

 

Mom 6

Förslag till personval vid kongressen lämnas skriftligt till valberedningens ordförande senast den 1 juni kongressåret. Valberedningen har att sända ut sitt förslag med kongresshandlingarna. Ytterligare förslag kan lämnas fram till en tidpunkt som beslutas av respektive kongress.

 

Mom 7

Medlem i förbundet kan i mån av plats och på egen bekostnad närvara vid kongressen, men äger ej yttranderätt.

 

§ 5 Extra kongress

Mom 1

Extra kongress hålls när kongress, förbundsråd eller förbundsstyrelse så beslutat eller senast två månader efter det att revisorerna eller minst hälften av förbundets distrikt så begärt.

Extra kongress kan sammankallas utan iakttagande av de i § 4 mom 2 angivna tiderna.

Handlingar rörande kongressen ska vara ombuden tillhanda senast två (2) veckor innan kongressens öppnande.

Mom 2

Extra kongress får endast behandla eller fatta beslut i ärenden som angivits i kallelsen till den extra kongressen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie kongress i tillämpliga delar.

 

§ 6 Förhandlingsordning vid kongress

Mom 1

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas:

 1. Kongressen öppnas
 2. Upprättande och justering av röstlängd
 3. Fråga om kongressen blivit behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning och arbetsordning för kongressen
 5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för kongressen
 6. Val av två (2) protokollsjusterare
 7. Val av minst två (2) rösträknare
 8. Val av eventuella kongressutskott
 9. Valmöte – förslag och nomineringar till personval
 10. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för verksamhetsåren
 11. Förbundsstyrelsens rapport över utestående motioner från föregående kongress.
 12. Ekonomiska berättelser och revisionsberättelser för verksamhetsåren
 13. Beslut i anledning av vinst eller förlust och fastställande av resultat- och balansräkningar.
 14. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för de gångna verksamhetsåren
 15. Behandling av motioner och förslag
 16. Fastställande av verksamhetsplan
 17. Beslut om medlemsavgifter och fördelning av dessa mellan riks- och distriktsnivå
 18. Beslut om budget
 19. Beslut om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen för nästa period, dock minst sju (7) ledamöter och tre (3) suppleanter/ersättare. Antalet ledamöter ska dock vara udda.
 20. Val av förbundsordförande
 21. Val av vice ordförande
 22. Val av ekonomiansvarig.
 23. Val av förbundsstyrelsens övriga ledamöter
 24. Val av förbundsstyrelsens suppleanter, som träder in i tur och ordning som de får röstetal eller blir valda.
 25. Val av en kvalificerad/auktoriserad revisor och en suppleant
 26. Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter (ersättare)
 27. Val av valberedning (se även § 4 mom 5)
 28. Övriga frågor att hänskjuta till förbundsstyrelsen
 29. Kongressen avslutas.

 

Mom 2

Motion till kongressen kan väckas av varje enskild medlem samt även av Avdelningarnas styrelse.

Motion från enskild medlem eller avdelning ska inlämnas till respektive Avdelning styrelse senast den 16 mars. Avdelningarnas årsmöte yttrar sig därefter över motionen och sänder motion och sitt yttrande vidare till förbundet senast den 1 juni kongressåret.

Motionen ska med förbundsstyrelsens yttrande ingå i handlingarna till kongressen.

Beträffande motioner till Extra kongress utfärdar Förbundsstyrelsen särskilda anvisningar.

 

§ 7 Förbundsråd

Mom 1

Förbundsrådet har till huvudsaklig uppgift att granska förbundsstyrelsens förvaltning år för år under kongressperioden. I sin roll är förbundsrådet rådgivande till förbundsstyrelsen och till nästkommande kongress förutom vid beslut enligt § 7 mom 4 och mom 6 punkt 11.

 

Mom 2

Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter, Avdelningarnas ordförande, eller annan representant som avdelningen utser.

Förbundsstyrelsens suppleanter äger rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt.

Förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt i alla frågor förutom i fråga om ansvarsfrihet och inkallelse till extra kongress.

Saknas avdelning representeras länet/regionen av den Avdelning som har flest antal enskilda medlemmar årsskiftet innan förbundsrådet. Län/region som helt saknar avdelning blir orepresenterat vid förbundsrådet.

Mom 3

Förbundsrådet sammanträder minst en gång om året likaså våra länsavdelningar, dock ej under ordinarie kongressår. Ordinarie sammanträde hålls under oktober månad. Kallelse utsänds av förbundsstyrelsen minst två månader och handlingar utsänds minst fem veckor före förbundsrådets öppnande.

 

Mom 4

Förbundsrådet ska besluta om extra kongress då mötet inte lämnar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Förbundsrådet äger rätt att förrätta fyllnadsval av suppleanter till förbundsstyrelsen.
Valet ska beredas av förbundets valberedning.

Förbundsrådet har även rätt att besluta i ärenden rörande uteslutning enligt § 3, samt att besluta om föreskrifter till dessa stadgar.

Mom 5

I övrigt gäller de bestämmelser i tillämpliga delar som reglerar kongressen enligt § 4, mom 4, 6 och 7.

 

Mom 6

Förhandlingsordning vid förbundsråd

 1. Öppnande
 2. Upprättande och justering av röstlängd
 3. Fråga om förbundsrådet blivit stadgeenligt utlyst.
 4. Fastställande av Dagordning och Arbetsordning
 5. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två justeringsmän, två rösträknare för förbundsrådet.
 6. Förbundsstyrelsens redovisning för föregående verksamhetsår; verksamhet och ekonomi.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Frågor i anledning av vinst eller förlust, samt om resultat- och balansräkningar och rekommendation om detta till nästkommande kongress.
 9. Fråga om ansvarsfrihet och rekommendation om detta till nästkommande (extra) kongress.
 10. Förbundsstyrelsens muntliga rapport över innevarande verksamhetsår.
 11. Eventuella fyllnadsval av suppleanter till förbundsstyrelsen.
 12. Eventuella frågor hänskjutna av föregående kongress.
 13. Eventuella frågor angivna i utsänd dagordning.
 14. Övriga frågor att hänskjuta till förbundsstyrelsen
 15. Avslutning.

 

 

 

 

 

§ 8 Förbundsstyrelse

Mom 1

Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen fattade beslut.

Mom 2

För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst 3 av det av kongressen beslutade antalet styrelseledamöter närvara vid mötet. Ledamöter kan ersättas av suppleanter.

Beslut fattas med enkel majoritet.

Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger per år och för övrigt när ordförande eller en tredjedel (1/3) av styrelsens röstberättigade ledamöter så kräver.

Förbundsstyrelsen kan vid behov adjungera personer med speciell kompetens.
Till styrelsen kan adjungeras kansliansvarig.

Mom 3

Förbundsstyrelsen biträds i sina åligganden av ett arbetsutskott (AU) som består av: förbundsordförande, vice ordförande och ekonomiansvarig.

Förbundsstyrelsen fastställer arbetsordning för AU.  AU ska dokumentera mötena och rapportera beslut och ställningstaganden till förbundsstyrelsen.

Utskottet kan vid behov adjungera personer med speciell kompetens.
Till arbetsutskottet kan adjungeras kansliansvarig.

Mom 4

Förbundsstyrelsen kan under sig forma olika arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper är underställda förbundsstyrelsen och alla befogenheter ska finnas reglerade i beslut i förbundsstyrelsen. Grupperna ska kontinuerligt återrapportera till förbundsstyrelsen och redovisa gjorda ställningstaganden. Grupperna är ansvariga för sina beslut.
Gruppernas möten ska dokumenteras på lämpligt sätt.

 

Mom 5

Av förbundet anställd eller kontrakterad person kan inte vara ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen. En sådan person kan dock adjungeras.

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Förbundskansli

Förbundet har för sitt fortlöpande arbete ett kansli med anställd personal.
Om kansliet har mer än tre anställda ska en av de anställda utses till kanslichef.

Styrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret, men kan delegera arbetsgivaransvaret för kanslichefen till AU.

Om kanslichef utses, delegeras arbetsgivaransvar och arbetsledning för övrig personal till denna.

Kansliet bereder i samråd med styrelsen ärenden till kongress och förbundsråd och i samråd med AU ärenden till förbundsstyrelsen samt verkställer fattade beslut.

 

§ 10 Sektioner

Länsavdelning kan bildas för medlemsgrupper, såsom föräldrar, ungdomar, forskare och pedagoger eller andra med specifika inriktningar. Sektionens verksamhet ska bedrivas inom ramen för förbundets ändamål.

Länsavdelning leds av en av förbundsstyrelsen utsedd ansvarsgrupp och rapporterar direkt till förbundsstyrelsen. Riktlinjer och arbetsuppgifter fastställs av kongress eller förbundsstyrelse.

 

§ 11 Ekonomisk förvaltning

Mom 1

Förbundets tillgångar förvaltas och sköts av förbundsstyrelsen enligt god redovisningssed. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Mom 2

Förbundets firma tecknas av minst två (2) personer, varav två (2) i avdelning.
Förbundsstyrelsen utser dessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Revision

Förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning, samt riksförbundets räkenskaper granskas av två (2) revisorer varav en kvalificerad/auktoriserad revisor.

De båda övriga revisorerna bör koncentrera sin revision på förbundets verksamhet och att den står i överensstämmelse med stadgar, ändamål, fattade beslut och verksamhetsplaner.

Revisor behöver ej vara medlem i förbundet.

Revisionen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed.

Årsredovisningen, innefattande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 april.

Revisionsberättelsen ska överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 30 april. Revisionsberättelsen föredras av en av revisorerna på kongressen och på förbundsrådet.

 

§ 13 Stadgeändring

 

Mom 1

För ändring av förbundets stadgar fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid en ordinarie kongress eller enkel majoritet vid två (2) på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie kongress.

Förbundsstyrelsen har mellan kongresserna tolkningsföreträde om hur stadgarna ska tolkas.

 

Mom 2

Kongress eller förbundsråd kan på förslag av förbundsstyrelsen fastställa föreskrifter till dessa

stadgar.

 

§ 14 Förbundets upplösning

För beslut om upplösning av förbundet fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2) på varandra följande kongresser, varav en (1) ska vara ordinarie kongress.

Mellan kongresserna skall förflyta minst sex månader.

Vid förbundets eventuella upplösning ska tillgångarna tillfalla ett ändamål som överensstämmer med förbundets ändamål enligt § 1 mom 1.  Kongressen beslutar härom.