Sweden Rock

 

 

 

 

SRF FILM 2017 TRYCK HÄR      RADIO P4 RADIO P4
Vill du jobba för oss under Sweden Rock Festival? Föreningen Runstenen har under flera år kunnat erbjuda sin medlemmar att jobba under Sweden Rock Festival det är först till kvarn som gäller.

så när vi fått betalning så skriver vi in dig som fullständigt medlem och då har du möjlighet till jobb

 

Kostnad: 300:- per medlem
I detta ingår:

 • Medlemskap i Runstenen
 • SRF T-shirt
 • Försäkringar

Namn

Adress

Post nr

Ort

Födelsenummer alla 12
Telefonnummer / mobil
E-Mail adress räcker med en från var familj om man inte ska jobba på Sweden Rock
Typ av medlemskap (Vuxen/Ungdom/Familj Samt Swedenrock)
Ni som ska jobba på Sweden Rock skriver det och t-shirt storlek från XS-XXXXL

 

Skicka ett mail till Medlem

OBS! alla måste fylla i denna varje år. Inkludera följande information på alla medlemmar i familjen :

 

Bankgiro:nr 269-5252

OBS! Vi har nu fått möjligheten till att Swisha 

Swish Konto: 1231224021

För jobba under festivalen, gäller reglerna nedan.

Arbetsuppgifter: Gatevakt
Tillträdesdag: 2016 06 06 – 2016 06 12
Arbetstid: Varierande arbetstid, totalt 18 Timmar
Förmåner: Access till festivalområdet under hela veckan, tillgång till VIP-område.

OBS!!!!! Glöm ej att läsa detta Kommer du ej till din arbetsplats, på dina utsatta tider utan speciella skäl, kontaktat ansvarig, eller ej följer skydds- och ordningsreglerna har festivalens ansvariga personal rätten att klippa ditt armband och du avvisas från festivalen. Samt tillkommer en kostnad till föreningen på 2500kr

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER

Ackreditering

 • All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet.
 • Medtag giltig legitimation och anmäl dig i till ansvarig hos Runstenen vid ankomst 0734-280304.

Arbetsmiljöfrågor allmänt

 • Sweden Rock har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor inom festivalen. Deltagande entreprenör/förening har dock skyldighet att själv identifiera de arbetsmiljörisker som arbetet på festivalen innebär för respektive verksamhet. Detta kan i förekommande fall behöva göras skriftligt i en riskbedömning, uppföljt av riskreducerande åtgärder för entreprenörens/föreningens arbete. Görs sådan skriftlig bedömning ska den skickas in till Sweden Rock innan arbetet på festivalen påbörjas för att inlemmas i Sweden Rocks arbetsmiljöplan för festivalen.
 • För kontaktpersoner och samordningsansvariga för respektive område, se arbetsmiljöplan vid ackrediteringen.
 • I övrigt gäller sunt förnuft och ett logiskt tänkande. Man visar respekt för alla som arbetar och man hjälper dem som behöver hjälpas.
 • Trafik och rörelse inom området
 • Maximal hastighet på området är 20 km/tim.
 • Respektera anvisade parkeringsplatser/uppställningsplatser.
 • Kör inte på andra ställen eller andra tider än de som du anvisas.
 • Kommer du i bil och har blivit beviljad personalparkering är du berättigad att mot uppvisande av parkeringspass parkera på vår personalparkering vilken nås gamla via E22.an och avfarten Norje By 2/Truckservice, fortsätt vägen söderut mot Norje ca 900 meter parkera på parkering belägen på Ärtvägen, notera att personalparkeringen är flyttad. Har du inget parkeringspass hänvisas du till allmänna parkeringsplatser.
 • Vi ber dig att inte uppehålla dig på arbetsplatser när du inte arbetar. Du är bara i vägen för dem som arbetar. Detta är speciellt viktigt för dig som har access till scenområden. Har du inget ärende till scenområdet så skall du inte uppehålla dig där. Scencheferna har rätten att be icke arbetande personal avlägsna sig från området. Se nedan vad som gäller för områden med bygg- och anläggningsarbete under för- och efterproduktion Tomgångskörning av fordon och maskiner ska ej förekomma i onödan på området.
 • Leveranser måste ankomma de datum och tider som överenskommes. Specificera leveranstid i förväg. Alla returer måste hämtas senast dagen efter festivalen eller dagen därpå.

Arbete och arbetstider

 • Arbetar man efter uppgjorda tider och schema så skall tiderna hållas.
 • Kom i god tid till arbetsplatsen. Vid förhinder kontaktar man omgående sin ansvariga arbetsledare Alkohol, rökning och drogpolicy
 • Det är strängt förbjudet att förtära eller vara påverkad av alkohol under arbetstid. Alla andra typer av droger är naturligtvis strängt förbjudna oavsett tidpunkt.
 • Medtagande av egen öl, vin och sprit eller droger in på festivalområdet eller backstageområdet är förbjudet.
 • Nykterhetskontroller kommer löpande att genomföras på förare inom produktionsområdet och på förare som i SRF AB:s regi framför fordon utanför festivalområdet.
 • Inga vapen, knivar eller tillhyggen i någon form får förvaras eller medföras in på området om det inte behövs för ditt arbete. Alla sådana verktyg, knivar m.m. som kan användas som tillhyggen ska avlägsnas från de områden besökare har tillträde till innan festivalen börjar.
 • Bilar kommer att kontrolleras vid infart till området. Den som inte tillåter att fordonet synas för alkohol, vapen och droger kommer att nekas access till området.
 • Rökning är förbjuden på alla platser där servering av mat och dryck sker.
 • Rökning är endast tillåten utomhus, d.v.s. ej i tält eller under tak.
 • Rökning är förbjuden vid allt byggarbete före, under och efter festivalen, samt där pyrotekniska effekter förvaras eller installeras. Städning, ordning och reda
 • Personalcampingen. Här bor många som arbetar under festivalen. Respektera att många som bor på denna camping behöver sova ordentligt och iakttag därför god ordning.
 • Varje företag/förening som arbetar på festivalen renhåller eget arbetsställe under och efter arbetet, samt transporterar överblivet material och emballage mm till anvisad plats.
 • Tillträdes- och transportvägar och brandgator på området ska hållas fria och får inte användas som upplagsplatser eller blockeras.
 • Källsortering ska ske enligt anvisningar på området. Säkerhet
 • Följ ansvarig personals anvisningar för att arbeta på området.
 • För allas säkerhet, ta reda på var brandsläcknings- och första hjälpen utrustning, Röda korset etc finns.
 • Informera dig om vad som gäller för ditt företag/förening vid eventuell utrymning av området.
 • Vi större olycka, kontakta någon ansvarig på Sweden Rock. Sweden Rock har en plan för krishantering.
 • Gasol och annan brandfarlig vara får endast förvaras och hanteras enligt de anvisningar som gasolansvarige på Sweden Rock samt brandskyddsmyndighet anger.
 • Råder eldningsförbud ska detta respekteras.
 • Alla anslutningar till eluttag på festivalens elnät ska endast göras på de platser ansvarig person från Sweden Rock anvisar eller genom anvisning från ansvarig behörig elfirma på festivalen.
 • Företag/förening verksam under förproduktion, festivalen och efterproduktion skall på framställan av respektive samordningsansvarige på Sweden Rock delta i skyddsrond.
 • Förarbevis för aktuellt fordon ska kunna uppvisas på begäran från respektive områdesansvarig på Sweden Rock.

Följs inte skydds- och ordningsreglerna har festivalens ansvariga personal rätten att klippa ditt armband och du avvisas från festivalen.